Styrelseuppdraget

Lex Femme utgörs och drivs av ideella medlemmar samt av fyra anställda. Lex Femmes styrelse är ideell och har det yttersta ansvaret för föreningens verksamhet.

 

Att vara med i styrelsen är ett förtroendeuppdrag som ges av föreningens medlemmar vid ett årsmöte.

 

Är du intresserad av att vara med i styrelsen eller har du frågor? Då är du varmt välkommen att kontakta oss genom att skicka ett mail till info@lexfemme.com.

Styrelsen ansvarar gemensamt för föreningens verksamhet inför kansliet och medlemmarna, samt för att beslut som fattas på föreningsmötena också genomförs.

Ordförande

 • Samordnar styrelsens arbete

 • Leder, representerar och företräder medlemsorganisationen

 • Har firmateckningsrätt

 • Är mötesledare vid styrelsemöten

 • Ser till att de beslut som föreningen har fattat genomförs

 • Är föreningens officiella representant

 • Upprättar dagordning inför styrelsmöten

 • Har huvudansvaret för styrelsearbetet

Vice ordförande

 • Förbereder styrelsearbetet

 • Tar över ordförandeposten när ordförande har förhinder

 • Hjälper ordförande att upprätta dagordning

 

Kassör

 • Tillser att ekonomin sköts i enlighet med god redovisningssed

 • Har firmateckningsrätt

 • Ansvarar för föreningens ekonomi och bokföring genom uppföljning i form av månadsrapport från verksamhetschef och verksamhetens ekonom

 • Redovisar och har kontinuerliga avstämningar med övriga styrelsemedlemmar

 • Presenterar bokslut och budget för årsmötet

 

Styrelseledamöter

 • Ansvarar för minst ett av styrelsens arbetsområden 

Samtliga styrelsemedlemmar

 • Samtliga styrelsemedlemmar ska vara utbildningsvärdinnor minst en gång per termin

 • Ansvarar för att de beslut som fattats på årsmöte och i styrelsen implementeras

 • I mån av tid delta i Lex Femmes interna och externa arrangemang/event

 • Bedriver opinionsbildning  

 • Ska löpande ha styrelsemöten och hålla sig uppdaterade i verksamheten

 • Har det yttersta ansvaret för organisationens arbetstagare

 • Styrelsen har ett personligt ansvar för organisationens ekonomi

 • Ska i samråd med verksamhetschefen implementera verksamhetsplanen

 • Ansvarar för rekryteringen av nya medarbetare

 • Beslutar om lön och anställning

 • Har löne-och utvecklingssamtal med verksamhetschefen

 • Beslutar om semester och tjänstledighet för verksamhetschefen samt tjänstledighet för övrig personal när det gäller längre semester än fyra veckor

 • Beslutar om individuell och gemensam kompetensutveckling i samråd med verksamhetschefen

 • Ansvarar för att personalpolicyn är uppdaterad

 • Fördelar verksamhetens medel

 

Styrelsens ansvar

Sittande styrelse

Ordförande

Alexandra Anghel

Vice ordförande

Caroline Roumi

Kassör

Rama Almett

Ledamöter

Susann Alsibai

Aziza Safi

Rahiba Riaz