top of page

Styrelseuppdraget

Lex Femme utgörs och drivs av ideella medlemmar samt av fyra anställda. Lex Femmes styrelse är ideell och har det yttersta ansvaret för föreningens verksamhet.

 

Att vara med i styrelsen är ett förtroendeuppdrag som ges av föreningens medlemmar vid ett årsmöte.

 

Är du intresserad av att vara med i styrelsen eller har du frågor? Då är du varmt välkommen att kontakta oss genom att skicka ett mail till info@lexfemme.com.

Styrelsen ansvarar gemensamt för föreningens verksamhet inför kansliet och medlemmarna, samt för att beslut som fattas på föreningsmötena också genomförs.

Ordförande

 • Samordnar styrelsens arbete

 • Leder, representerar och företräder medlemsorganisationen

 • Har firmateckningsrätt

 • Är mötesledare vid styrelsemöten

 • Ser till att de beslut som föreningen har fattat genomförs

 • Är föreningens officiella representant

 • Upprättar dagordning inför styrelsmöten

 • Har huvudansvaret för styrelsearbetet

Vice ordförande

 • Förbereder styrelsearbetet

 • Tar över ordförandeposten när ordförande har förhinder

 • Hjälper ordförande att upprätta dagordning

 

Kassör

 • Tillser att ekonomin sköts i enlighet med god redovisningssed

 • Har firmateckningsrätt

 • Ansvarar för föreningens ekonomi och bokföring genom uppföljning i form av månadsrapport från verksamhetschef och verksamhetens ekonom

 • Redovisar och har kontinuerliga avstämningar med övriga styrelsemedlemmar

 • Presenterar bokslut och budget för årsmötet

 

Styrelseledamöter

 • Ansvarar för minst ett av styrelsens arbetsområden 

Samtliga styrelsemedlemmar

 • Samtliga styrelsemedlemmar ska vara utbildningsvärdinnor minst en gång per termin

 • Ansvarar för att de beslut som fattats på årsmöte och i styrelsen implementeras

 • I mån av tid delta i Lex Femmes interna och externa arrangemang/event

 • Bedriver opinionsbildning  

 • Ska löpande ha styrelsemöten och hålla sig uppdaterade i verksamheten

 • Har det yttersta ansvaret för organisationens arbetstagare

 • Styrelsen har ett personligt ansvar för organisationens ekonomi

 • Ska i samråd med verksamhetschefen implementera verksamhetsplanen

 • Ansvarar för rekryteringen av nya medarbetare

 • Beslutar om lön och anställning

 • Har löne-och utvecklingssamtal med verksamhetschefen

 • Beslutar om semester och tjänstledighet för verksamhetschefen samt tjänstledighet för övrig personal när det gäller längre semester än fyra veckor

 • Beslutar om individuell och gemensam kompetensutveckling i samråd med verksamhetschefen

 • Ansvarar för att personalpolicyn är uppdaterad

 • Fördelar verksamhetens medel

 

Styrelsens ansvar

Sittande styrelse

Ordförande

Hida Salmend

Vice ordförande

Sara Mosaddegh

Kassör

Johanna Jammeh

Ledamöter

Aziza Safi

Sula Carvalho

bottom of page